Regulamin sklepu internetowego

1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY (SKŁADANIE ZAMÓWIENIA)
5. DOSTAWA
6. PŁATNOŚĆ
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT PRODUKTÓW)
8. WYMIANA PRODUKTÓW
9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
10. DANE OSOBOWE
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4. Konsument – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

1.6. Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.8. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.9. Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.ubrankaviktoria.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.10. Sprzedawca – Agnieszka i Sławomir Kulmińscy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą VIKTORIA s.c. A. i S. Kulmińscy (adres prowadzenia działalności: ul. Armii Krajowej 22, 05-071 Sulejówek) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 113-00-81-523, REGON 141920524, adres poczty elektronicznej: kontakt@ubrankaviktoria.pl numer telefonu: (+48) 602 811 412 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

1.11. Strona – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.12. Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.13. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.14. Usługodawca – Agnieszka i Sławomir Kulmińscy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą VIKTORIA s.c. A. i S. Kulmińscy (adres prowadzenia działalności: ul. Armii Krajowej 22, 05-071 Sulejówek) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 113-00-81-523, REGON 141920524, adres poczty elektronicznej: kontakt@ubrankaviktoria.pl numer telefonu: (+48) 602 811 412 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

1.15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Sklep internetowy www.ubrankaviktoria.pl znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.ubrankaviktoria.pl prowadzony jest przez:

Imię i nazwisko (nazwa): Agnieszka i Sławomir Kulmińscy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą VIKTORIA s.c.

Adres prowadzenia działalności: ul. Armii Krajowej 22, 05-071 Sulejówek

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numer, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany: wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,

NIP: 113-00-81-523,
REGON: 141920524,

Adres poczty elektronicznej: kontakt@ubrankaviktoria.pl

Numer telefonu: (+48) 602 811 412 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

2.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać, ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta, będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.3. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego www.ubrankaviktoria.pl

2.4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

2.5. Sklep internetowy www.ubrankaviktoria.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową, odbiór osobisty również jest możliwy pod adresem: ul. Grochowska 204 paw. 10, 04-357 Warszawa

2.6. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

2.6.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;

2.6.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

2.7. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.7.1. Komputer z dostępem do Internetu;

2.7.2. Dostęp do poczty elektronicznej;

2.7.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024×768 pikseli;

2.7.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

2.8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.9. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.10. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.

3.3.1.2. Założenie Konta w Sklepie nie jest obowiązkowe – możliwe jest złożenie Zamówienia bez Rejestracji.

3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.

3.6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

3.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY (SKŁADANIE ZAMÓWIENIA)

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego www.ubrankaviktoria.pl dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

4.4.1. Zamówienia można również składać telefonicznie pod numerem telefonu: +48 602 811 412 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 19.00 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

4.5. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

4.6. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „Złóż zamówienie”.

4.7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

4.8. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

4.9. Anulowanie zamówienia:

4.9.1. Klient może anulować Zamówienie złożone w sklepie Sprzedawcy o ile nie otrzymało ono statusu: Wysłane. Aby anulować Zamówienie należy skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową wysyłając informację na adres: kontakt@ubrankaviktoria.pl

5. DOSTAWA

5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży (w którym złożono zamówienie). Jeżeli termin realizacji okazałby się dłuższy, Sprzedawca poinformuje Klienta o opóźnieniu i potwierdzi dalszą chęć realizacji Zamówienia. Termin realizacji Zamówienia na produkt szyty na miarę (sukienki komunijne) wynosi do 28 dni kalendarzowych.

5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

5.2.1. za pośrednictwem poczty; lub
5.2.2. przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.3.1. Na indywidualną prośbę Klienta, możliwa jest również dostawa Produktów za granicę, która omówiona jest w pkt. 5.5. Regulaminu.

5.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia.
5.4.1. Koszty dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są stałe, niezależne od zamówionej ilości Produktów.

5.5. Wysyłka Produktów za granicę:

5.5.1. Zamówienie, które ma zostać wysłane za granicę należy złożyć drogą elektroniczną przesyłając je na adres e-mail: kontakt@ubrankaviktoria.pl po wcześniejszym uzgodnieniu przez obie Strony kosztów wysyłki do danego kraju.

5.5.2. Klient zobowiązany jest zapłacić przelewem bankowym za Zamówienie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia Zamówienia – płatność za Zamówienie obejmuje zamówione Produkty wraz z kosztami wysyłki.

5.5.3. Sprzedawca wysyła towar na podany przez Klienta adres zagraniczny wyłącznie po przedpłacie na konto i tylko po wcześniejszym ustaleniu kosztów wysyłki. Wysyłka za granicę za pobraniem nie jest możliwa.

6. PŁATNOŚĆ

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności (dla dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej):

– Za pobraniem;

– Przelew bankowy

Dane rachunku bankowego Sprzedawcy:

BANK SPÓŁDZIELCZY W HALINOWIE
nr konta: 73801900002005001068160001
VIKTORIA s.c. A. i S. Kulmińscy
ul. Armii Krajowej 22, 05-071 Sulejówek

* dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są również w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia.

6.2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane. Powyższy 7-dniowy termin zapłaty nie dotyczy sposobu płatności za pobraniem (płatność przy odbiorze przesyłki).

6.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

6.4.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT PRODUKTÓW)

7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres:

VIKTORIA s.c. A. i S. Kulmińscy ul. Armii Krajowej 22, 05-071 Sulejówek.

7.2. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej – od dnia jej zawarcia.

7.3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient ponosi koszty wysyłki w przypadku kiedy wysyłka była bezpłatna. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

7.4. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

7.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

(1) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2;

(2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

(3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

(4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (w tym: sukienki komunijne szyte na miarę, zaproszenia komunijne i zaproszenia na chrzest zawierające tekst z danymi podanymi przez Klienta);

(5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

(6) dostarczania prasy;

(7) usług w zakresie gier hazardowych.

8. WYMIANA PRODUKTÓW

8.1. Produkty zakupione w Sklepie internetowym Sprzedawcy podlegają wymianie w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostawy Zamówienia.

8.2. Jeżeli rozmiar zakupionego towaru okaże się nieodpowiedni, Klient może dokonać wymiany na taki sam towar w innym rozmiarze. Klient ponosi koszty odesłania i ponownej wysyłki związane z wymianą towaru.

8.3. Towar ulega wymianie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient jest proszony o wcześniejsze potwierdzenie drogą mailową (kontakt@ubrankaviktoria.pl) czy w ofercie sklepu znajduje się oczekiwany rozmiar. W przypadku braku dostępności danego rozmiaru, Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towar wymienić możliwie najszybciej, nie później niż w terminie czternastu dni.

8.4. W sytuacji, gdy wymiana towaru nie będzie możliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów) Sprzedawca zaoferuje Klientowi do wyboru inny dostępny produkt lub dokona zwrotu na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Klienta sposób, nie później niż w terminie czternastu dni.

9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży:

9.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

9.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres:
VIKTORIA s.c. ul. Armii Krajowej 22, 05-071 Sulejówek lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ubrankaviktoria.pl

9.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

9.1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

9.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego:

9.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres: VIKTORIA s.c. ul. Armii Krajowej 22, 05-071 Sulejówek lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ubrankaviktoria.pl

9.2.2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

9.2.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

9.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

10. DANE OSOBOWE

10.1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: Agnieszka i Sławomir Kulmińscy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą VIKTORIA s.c. A. i S. Kulmińscy (adres prowadzenia działalności: ul. Armii Krajowej 22, 05-071 Sulejówek) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 113-00-81-523, REGON 141920524, adres poczty elektronicznej: kontakt@ubrankaviktoria.pl numer telefonu: (+48) 602 811 412 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

10.2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

10.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

10.4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

11. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

11.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

11.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 10.3 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury Vat).

11.5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.